Ponúkame geodetické práce nasledovného charakteru:

GEOMETRICKÝ PLÁN na :

 • Rozdelenie nehnuteľnosti
 • Zameranie stavby porealizačné ku kolaudácii a zápisu do katastra nehnuteľností
 • Zameranie rozostavanej stavby k úveru
 • Určenie práv k nehnuteľnostiam vlastníkov alebo iných oprávnených osôb - majetkoprávne vysporiadanie
 • Zameranie vecného bremena (práva prechodu, všetky inžinierske siete atď.)

Iné geodetické práce

 • Vytyčovanie vlastníckych hraníc
 • Zameranie adresného bodu (adresný bod podľa zákona č. 125 Z.z. - vyhláška MVSR 142/2015)

Inžinierska geodézia

 • Výškopisné a polohopisné meranie a vytyčovanie stavieb
 • Osadenie stavby - podľa úradne schválenej projektovej dokumentácie (fyzické vytýčenie stavby v teréne)
 • Špeciálne úlohy inžinierskej geodézie
 • Vytyčovanie a meranie sietí (plyn, voda, elektrika, kanalizácia...)

Firma je autorizovaná na všetky práce v katastri nehnuteľností a inžinierskej geodézie.

Poskytujeme geodetické práce pre firmy a osoby prevažne v okresoch Hlohovec, Piešťany, Nitra, Trnava, Galanta, Topoľčany v prípade dohody aj ďalej.

Cena

 • Cena závisí od rozsahu a povahy objednanej geodetickej práce
 • Riadime sa platným cenníkom pre geodetickú činnosť vydaným Slovenskou komorou autorizovaných geodetov a kartografov SR.
 • Preferujeme osobné stretnutie v našej geodetickej kancelárii, kde podorobnejšie rozoberieme Váš problém a bez akéhokoľvek finančného nároku poradíme riešenie. (viac info v sekcii kontakt.)